skip to Main Content

Regenerativ ledelse

At lede med naturen som partner og vejviser

Regenerativ ledelse handler om at reparere, genopbygge og skabe balance for livet; i os selv, i vores organisationer og i de større økosystemer, som vores organisationer er en del af, herunder naturen. Vejen dertil er via en dybere forbindelse til os selv, andre og naturen.

Vi kender begrebet ’regenerativ’ fra biologien, hvor det bruges til at beskrive egenskaber i organismer og miljøer, som f.eks. er i stand til at genopbygge og genskabe sårede kropsdele eller beskadiget miljøer, som nedbrændte skove og græsningsarealer.

Hvorfor er ’bæredygtighed’ ikke tilstrækkeligt?

’Bæredygtighed’ er et begreb med mange definitioner, men grundlæggende refererer det til evnen til at opretholde økonomiske, sociale eller miljømæssige processer eller systemer over tid. Når vi taler bæredygtighed inden for corporate business, så referer det ifølge Harvard Business School (online.hbs.edu/blog/post/what-is-sustainability-in-business) til at drive forretning uden at have en negativ indvirkning på miljøet eller samfundet. Samtidig beskrives målet med en bæredygtig forretningsstrategi, at have en positiv indvirkning på mindst et af disse områder. Der er flere problemer knyttet til bæredygtighedsparadigmet:

  • Vi har nu gjort så stor skade på biosfæren, at det langt fra er tilstrækkeligt, at drive forretning uden at have en negativ indvirkning den. Det er derfor helt afgørende, at vi også samtidig har fokus på at reparere de skader vi har forårsaget.
  • I praksis så har mange virksomheder forpligtet sig til nogle bæredygtighedsmål, som f.eks. at reducere deres miljømæssige fodaftryk eller at kompensere for samme ved at foretage ”grønne investeringer”. Heri ligger der en implicit forståelse af, at mennesker og naturressourcer er noget vi må bruge og udnytte for at skabe økonomisk vækst – så længe at vi ikke påfører mere skade end højst nødvendigt.
  • Bæredygtighedsparadigmet adresserer ikke roden til de problemer vi forsøger at løse, men baserer sig på de selv samme forældede værdier og verdenssyn, som har skabt problemerne, hvor vi ser andre mennesker, samfund og naturen, som noget der er adskilte fra os selv.
  • Bæredygtighedsparadigmet anerkender ikke, at vores indre menneskelige balance hænger uløseligt sammen med planetens balance – og mangel på samme.

Oplev hvordan naturen kan vise vejen til lede mennesker og virksomheder regenerativt

Hvad indebærer regenerativ ledelse?

Det regenerative ledelsesparadigme er et område, som hastigt vokser og udvikler sig. Der er efterhånden mange aktører, som taler om og arbejder sig ind på feltet i ind- og udland, og derfor bærer det også præg af flere forskellige mere eller mindre fragmenterede perspektiver. Dette er CfRL’s forståelse af, hvad det indebærer, hvis vi som ledere skal lykkes med at regenerere og genskabe balancen hos mennesker og økosystemer.

At lede mennesker og virksomheder regenerativt, indebærer et grundlæggende andet forhold til os selv og verden end det som primært styrer os i dag. Det kræver, at vi i langt højere grad forstår hvilken intelligent, sammenhængende og kompleks verden vi lever i, samt at vi redefinerer og tilpasser vores egen rolle i den, så vi kan skabe forudsætninger for at livet i og omkring os er i trivsel.

Helt fundamentalt, så må vi lære, at alt levende i denne verden er komplekse systemer, som er forbundne og hele tiden gensidigt indvirker på hinanden – ofte forskudt over tid og sted. Da alt er forbundet og konstant udveksler energi, informationer, materialer mv. med hinanden, er kvaliteten af relationerne imellem de enkelte dele helt afgørende, da det er dem, som holder systemet sammen, skaber dynamikken, flowet og effekterne i systemet. En del af det, at forholde os til verdens kompleksitet, indebærer selvfølgelig også, at vi søger at se delene i helheden, men altid i sin kontekst.

Regenerativ ledelse kræver en interdisciplinær tilgang, hvor vi tager ved lære af biologien, psykologien, neurologien, sociologien mv., men intellektuel viden er ikke tilstrækkelig. Vi er selv komplekse levende systemer, og vi har brug for at få os selv mere helt i spil, hvis vi skal lykkes som regenerative ledere. Udover vores intellekt, har vi bl.a. også brug for at vække og aktivere vores sensoriske perception samt vores emotionelle og intuitive intelligens. At forstå og leve i balance med verdens kompleksitet, indebærer at vi lærer vores egen kompleksitet at kende og bringer den i spil i mødet med os selv, andre mennesker og verden.

Alle vores relationer

En moden og udviklet relation til os selv, andre mennesker og til den naturlige verden er helt afgørende for at kunne lede regenerativt i en kompleks og relationel verden.

Al ledelse starter med selvledelse. Jo bedre vi kender os selv og er i stand til at lytte, rumme og møde os selv, jo bedre er vi i stand til at forstå, møde og lytte til vores medmennesker og verden omkring os og dermed skabe trivsel for livet i og omkring os.

Det indebærer for langt de fleste mennesker en daglig praksis, hvor vi bliver bevidste om vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser, lærer at afspænde vores sind og krop samt bevidst skaber rammer og forudsætninger for, at vi selv er i balance. Derved bliver vi langt bedre til at bevare en indre ro og mental klarhed, så vi kan respondere klogt, også i kriser og pressede situationer. Når vi er rolige og afslappede er vi generelt mere empatiske, mere kreative og bedre til at tænke i kompleksiteter og løse problemer.

Vores tanker
Når vi træner vores evne til at være nærværende med os selv, så bliver vi bevidste om vores egne mentale modeller og forforståelser og hvorvidt de er hensigtsmæssige. De komplekse udfordringer vi står overfor, kalder på, at vi formår at se tingene fra mange forskellige perspektiver, og at vi nogle gange udfordrer vores egne forforståelser. Dømmer vi os selv eller andre? Tænker og anskuer vi os selv og verden som forbundet eller separeret? Handler vi med helheden for øje eller er vi blevet fanget ind i frygt, hvor vi har fokus på hvordan vi selv fremstår?

Vores krop og følelser
Alle sunde, levende systemer interagerer konstant med og tilpasser sig omgivelserne via feedbackmekanismer. Hos os mennesker er vores krop, sanseapparatet og følelser en væsentlig del af vores feedbackmekanisme. Det er derfor nødvendigt, at vi opøver og skærper vores evne til igen at mærke efter i kroppen, når vi træffer beslutninger og handler. Mange mennesker har ikke særlig god kontakt til deres krop og har opbygget en masse spændinger i den, som gør, at den ikke fungerer optimalt som feedbackmekanisme. Det er derfor væsentligt, at vi igen lærer at være nærværende og afslappede i kroppen.

Balancen mellem væren og handlen
For at være i balance som mennesker har vi brug for, at genskabe en naturlig cyklus mellem væren og handlen. Vi har længe tillagt hastighed og aktivitet for stor værdi forholdsmæssigt. Vi har brug for at give plads til stilhed, langsommelighed og refleksion. Lige som at stilhed og indadvendthed er en del af naturens cyklusser, så er det også en del af vores menneskelige cyklus og flow. I stilheden hviler og lader vi op, og vi skaber vi rum for at mærke og tænke ordentligt efter.

Vores forståelse af naturens intelligens og vores måde at relatere til den på er afgørende for vores evne til at lede regenerativt. I vores såkaldte moderne civilisation har vi primært forholdt os til naturen rent materielt, hvor vi har set den som en ressource, vi har kunnet udnytte. En forståelse for den dybe intelligens, som er indlejret i naturen og en oplevelse af, at vi er forbundet med den har stort set ikke været eksisterende i vores moderne kultur. Det har bevirket, at vi nu er tæt på at erodere vores eget levegrundlag. Vores overlevelse som art på jorden afhænger af, at vi udvikler og modner vores forståelse af og relation til den naturlige verden.

Oplevet naturforbindelse
Som tidligere beskrevet, så er alle levende systemer forbundne og indvirker gensidigt på hinanden. Det gælder også for os mennesker og den ydre natur. Når vi oplever denne forbindelse, og ikke kun forstår det intellektuelt, så har det ofte en dyb indvirkning på os. Forskningsstudier fortæller os, at en tæt forbindelse til naturen er af afgørende betydning for vores indsats for at passe på planeten og at følelsesmæssig forbundethed med naturen er en af de stærkeste forudsigelser for bæredygtig adfærd.

Når vi forbinder os med naturen, og særligt når vi tilbringer nærværende tid i den, så kommer vi også selv i balance. Vi regenererer bl.a. vores opmærksomhedsressourcer, vi bliver bedre til at koncentrere os, får forbedret hukommelse, oplever mere ro og mental klarhed, bliver mere kreative, bedre til at problemløse og vi bliver mere venlige og generøse – kort sagt, så hjælper naturen med at sætte os i præcis den tilstand, som vi har brug for som regenerative ledere.

Naturens intelligens
Regenerativ ledelse bygger på naturens intelligens og vores evne til at oversætte og integrere den i vores ledelse og vores virksomheder. Naturen kan blandt meget andet lære os:

– Om værdien af at integrere en naturlig arbejdscyklus, så vi sikrer restitution der er afgørende for vores trivsel og performance

– Hvordan vi organiserer os, så vi højner trivsel, agilitet og tilpasningsdygtighed i organisationen

– Om værdien af at alle i organisationen er drevet af samme højere formål

– Hvordan vi skaber en mere reslílient organisation

– Om værdien af at anskue og behandle alle de relationer og levende systemer (mennesker og økosystemer), som organisationen har og er forbundet til som et stort økosystem – og tage ansvar for at de er i trivsel.

– Hvordan vi skaber værdi og synergier via samarbejde, partnerskaber og generøsitet

Vores verdenssyn, vores tilstand og relationen til os selv definerer vores relationen til andre mennesker.

Vi er kun i stand til at rumme og lytte til andre mennesker på det niveau, som vi er i stand til at rumme og lytte til os selv.

Derudover udveksler vi hele tiden informationer og energi med de mennesker, der er omkring os, bevidst såvel som ubevidst. Igennem denne udveksling påvirker vi hinanden markant på kort og længere sigt.

Via hjerneceller, kaldet spejlneuroner, så kopierer og spejler vi informationer fra hinanden. Derfor kan vi intuitivt forstå hinanden, spontant føle, hvad andre føler og have en forestilling om, hvad andre tænker. Spejlneuroner bevirker bl.a. at vi kan fornemme samme følelse i os selv, som kommer til udtryk i en andens ansigt. Som leder er det derfor vigtigt, at vi tager ansvar for vores egen indre tilstand, da den nemt kommer til at spejle sig hos vores medarbejdere. Stress ”smitter” ligeså vel som ro og nærvær gør. Det er vigtigt, at holde sig for øje, at vi kun kan føle os trygge, f.eks. på en arbejdsplads, når vores nervesystem er roligt.


Kontakt os for uforpligtende samtale.
mail@centerforregenerativledelse.dk
Telefon 60 60 90 40

Back To Top