skip to Main Content

Uddannelsen

Den Regenerative Leder

En 6 måneders transformativ uddannelse for dig, som ønsker at lære hvordan du navigerer i en kompleks og foranderlig verden, samtidig med at du skaber større trivsel for dig selv, dine medarbejdere og helheden – med naturen som samarbejdspartner og vejviser

Kontakt os for mere Information

Hvad er regenerativ ledelse?

Begrebet ’regenerativ’ vinder hurtigt mere og mere frem inden for ledelse og organisationsudvikling, men hvad betyder det egentligt?

Vi kender begrebet fra biologien, hvor det bruges til at beskrive egenskaber i organismer og miljøer, som f.eks. er i stand til at genopbygge og genskabe sårede eller tabte kropsdele og beskadiget miljøer, som nedbrændte skove og græsningsarealer.

Ligeledes skaber den regenerative leder optimale betingelser for livet – for både mennesker og naturlige økosystemer, ved at integrere naturens egen intelligens og principper i sin måde at lede sig selv og andre på. Det kræver, at vi udvikler vores bevidsthed og nærvær om livet i og udenfor os selv og vores relationer. Derfor er nærværs-praksisser og relationsarbejde en essentiel del af regenerativ ledelse.

Det regenerative paradigme adskiller sig altså fra det traditionelle bæredygtighedsparadigme ved ikke blot at have fokus på at minimere eller neutralisere skaderne af vores handlinger, men samtidig arbejde aktivt for at genopbygge og genskabe sundhed og trivsel for os selv og alt det liv vi er afhængige af og forbundet med, med udgangspunkt i naturens egen intelligens.


Alt dette får du

  • 12 hele undervisningsdage i smuk natur fordelt på 6 moduler
  • Ophold på nogle af de mest natursmukke retreat-steder i Danmark og Sverige
  • Onlineundervisning, hvor du får hjælp og vejledning fra ekstern ekspert i regenerativ ledelses- og organisationsudvikling til at integrere de regenerative principper ind i din ledelse og organisation
  • Mere end 100 timers undervisning

 

 

De indre dimensioner, altså vores indre tilstand, verdenssyn, tænkning og vores relation til os selv, hinanden og naturen er essentiel for at skabe en ydre regenerativ omstilling.


Modul 1 – Regenerativ selvledelse

Emner

Dybere forståelse for roden til vores kriser

Nærværs-praksisser

Indre resiliens

Naturforbindelse

15. – 16. marts 2023
Skovskolen, Nødebo, Fredensborg
Inkl. fuld forplejning


Modul 2 – Rytmer & cyklusser

Emner

Naturens rytmer og cyklusser

Rytmer og cyklusser i regenerativ selvledelse

Rytmer og cyklusser i den regenerative organisation

20. april 2023
Nørreskoven v. Furesøen, Værløse
Medbring mad og drikke


Modul 3 – Organisationen som et økosystem

Emner

Indføring i systemisk tænkning og resiliens

Viden og direkte oplevelse af naturens principper relevant for den regenerative organisation

Selv-ledende organisationer

Nærvær og naturforbindelse

17. – 19. maj 2023
Skoven kalder, Blekinge Län, Sverige
Inkl. fuld forplejning


Modul 4 – Organisationen i et større økosystem

Emner

Indsigt i organisationens effekt og afhængighed i det større økosystem

Viden og direkte oplevelse af naturens principper relevant for organisationen som del af et større økosystem

Regenerative partnerskaber & samarbejder

14. – 15. juni 2023
Røsnæs, Kalundborg (Overnatning i naturen)
Inkl. formidabel bålmiddag


Modul 5 – Fordybelse og integration

Emner

Videre skridt i din regenerative ledelse

Opsamling efter behov

Naturfordybelse

30. – 31. august 2023
Kirsebærgården, Odsherred
Inkl. fuld forplejning


Modul 6 – Høst og fejring

Emner

Høst og deling af deltagernes indsigter og erfaringer

Certificering

Fejring

21. – 22. september 2023
Sted offentliggøres snarest


Uddannelsens opbygning

Intellektuel forståelse og tænkning kobles med direkte og kropslig erfaring

For at skabe en regenerativ omstilling har vi dels brug for at aktivere vores tænkende sind og vores intellekt og dels vores kroppe, sanser og følelser.

På uddannelsen vil vi således arbejde med at opøve viden om naturens intelligens og principper, træne at tænke i overensstemmelse med hvordan naturen fungerer og bringe inspirerende eksempler og øvelser i spil, som skaber en dyb forståelse for det regenerative ledelsesfelt. Samtidig vil vi praktisere nærvær og en dybere forbindelse med os selv, hinanden og naturen, hvor vi lærer direkte fra naturen ved at observere, hvor vi træner det at bevare en indre ro og klarhed, og dermed evnen til at respondere klogt – også under pres. En stor del af uddannelsen handler således også om at træde ud af tænkningen og arbejde med naturen som en guide til det.

Indre dimensioner kobles med ydre dimensioner af regenerativ ledelse

Sideløbende med at vi arbejder med at skabe det nødvendige indre skifte i vores væren, tænkning og måde at relatere til os selv, andre og naturen på, så arbejder deltagerne løbende med at integrere denne nye viden og indsigter ind i deres ledelse og organisationer. Det vil være forskelligt hvad hver enkelt deltager vælger at fokusere på og arbejde med.

For at støtte deltagerne til at integrere regenerativ ledelse i praksis lægger vi stor vægt på at skabe et stærkt læringsfællesskab. Det betyder, at vi løbende vil lytte ind i hvilke læringskonstellationer der er behov for, for at vi bedst muligt kan støtte, nære og krydsbestøve hinanden.

En mere formel og fast del af læringsfællesskabet vil være vores online-mastermind møder. Når vi kommer hen til maj måned og har skabt et videns- og erfaringsmæssigt fundament, vil vi begynde at arbejde mere målrettet på at integrere regenerativ ledelse i praksis. På disse møder vil det være muligt at få hjælp og sparring til konkrete udfordringer og problemstillinger, bl.a. fra vores eksterne ekspert i regenerativ ledelses- og organisationsudvikling Din Van Helden.

I løbet af uddannelsen vil deltagerne desuden udarbejde et produkt, hvor de deler deres indsigter, erfaringer, udfordringer og resultater med regenerativ ledelse i praksis. Der er ikke nogen krav til formen af produktet, det kan eks. være en beskrivelse, en video, en tegning eller andet. Alle deltagerne vil på sidste modul præsentere deres produkter for resten af holdet.


Uddannelsens målgruppe

Du er leder, har ledelsesmæssigt ansvar eller arbejder på anden vis med ledelses- og organisationsudvikling.

Du kan måske genkende dig selv i følgende:

Du ønsker at bruge dit lederskab til løfte din organisation, så den i højere grad bidrager positivt til medarbejderes trivsel, kreativitet og produktivitet samt eksternt til omverdenen (naturen, lokalsamfund, interessenter og samarbejdspartnere).

Du er optaget af hvordan du kan skabe en agil organisation, som kan tilpasse sig fremtidens store forandringer, samtidig med at medarbejderne trives.

Du er optaget af hvordan du kan øge din egen indre ro og klarhed og derved stå stærkere i dig selv som leder. Du er desuden åben for at få ændret din måde at se og forstå verden på og din egen rolle i den.

Du er klar på, at tilbringe masser af tid i smuk natur sammen med en gruppe af inspirerende og ligesindede ledere, som du indgår i et stærkt læringsfællesskab med.

Online-workshops og møder

Online mastermind-møderne vil foregå på engelsk på følgende tidspunkter:

3. maj kl. 19.00 – 21.30
31. maj kl. 19.00 – 21.30
28. juni kl. 19.00 – 21.30
23. august kl. 19.00 – 21.30

Den 28. marts kl. 9.00-13.00 vil der være en halv dags online workshop, ledet af den anerkendte internationale ekspert i regenerativ organisationsudvikling Andres Roberts. Han vil guide deltagerne igennem en udforskning af, hvordan vi individuelt og kollektivt kan styrke vores resiliens med udgangspunkt i naturens visdom. Workshoppen vil foregå på engelsk. Andres vil besøge os igen den 7. juni, hvor han vil følge op, støtte og sparre efter behov.

Fysiske moduler

Online møder og workshops

Marts

Modul 1

15.-16. marts

28. marts kl. 9-13:
Workshop med Andres Roberts
April

Modul 2

20. april

Maj

Modul 3

17. – 19. maj

3. maj kl. 19 – 21.30:
Mastermind møde

31. maj kl. 19 – 21.30:
Mastermind møde

Juni

Modul 4 

14. – 15. juni

7. juni kl. 19 – 21.30: Sparring og opfølgning med Andres Roberts

28. juni kl. 19 – 21.30:
Mastermind møde

Juli Undervisningsfri

 

 

August

Modul 5

30.- 31. august

23. august kl. 19 – 21.30:
Mastermind-møde
September

Modul 6

20.- 21. september

Voksende kriser og pres kalder på en ny måde at lede og organisere på

Vi står ved en skillevej i menneskehedens historie. Videnskaben fortæller os, at vi har det næste årti til at bøje kurven for DHG-udledningen, hvis vi skal undgå de mest katastrofale konsekvenser af klimaforandringerne. Dertil kommer biodiversitetskrisen og forurening af vores luft, vand og jord samt ikke mindst en stress-epidemi. Alle disse kriser og udfordringer er sammenhængende og udspringer i bund og grund af den samme årsag, nemlig den at vi ikke har lært og integreret de principper, som alt liv på jorden er underlagt. I stedet har vi udnyttet og udpint livet i og omkring os, og det er derfor helt afgørende, at vi nu tager skridtet videre fra fokus på at være bæredygtige til at være regenerative, hvor vi genopretter og reparerer de skader vi har forårsaget.

Vi har imidlertid drevet nogle af de naturlige systemer, som opretholder balancen for livet på jorden, så langt ud over kanten, at vi uundgåeligt kommer til at opleve konsekvenser af det langt ud i fremtiden. Det kan f.eks. være i form af uhørt store strømme af klimaflygtninge, fødevarekriser, øget konfliktniveau i verden, nye vektorbårne sygdomme mv. Vi kan ikke forudse præcis hvad der kommer til at ske og hvornår, men vi kan forvente, at vi kommer til at opleve flere store ”pludselige” forandringer i det økonomiske, sociale og politiske landskab, som vil have stor indvirkning på os alle sammen og dermed selvfølgelig også vores virksomheder. Det er uundgåeligt fordi vi har med komplekse levende og sammenhængende systemer at gøre, og det er deres natur pludselig at ændre sig markant eller endda kollapse, når de ikke er bæredygtige over en længere periode.

Samtidig hviler der allerede et internt og eksternt pres på de fleste direktioner og ledelser i virksomheder, som ikke bliver mindre fremover. Det ser vi bl.a. i form af kunder og borgere, som stiller højere krav om at ydelser og produkter skal bidrage positivt til omverdenen hele vejen rundt, medarbejdere og nye talenter, der i stigende grad efterspørger et meningsfuldt og fleksibelt arbejdsliv og politiske øgede krav til at virksomheder skal være bæredygtige.

Virksomheder har derfor en stor opgave og et stort ansvar hvilende på dem. For at være levedygtige på den lange bane må de være agile, så de hurtigt kan tilpasse sig forandringer og samtidig i langt højere grad end tidligere bidrage til at opbygge og genskabe en bæredygtig balance for alt det liv, som de indvirker på og er afhængige af.

Den Regenerative Leder er fremtidens leder

Den gode nyhed er, at vi kan vælge en anden vej, hvor vi dels bliver bedre til at tilpasse os de forandringer der uundgåeligt kommer og dels bidrager til at opbygge og genskabe sundheden og balancen i livet i og uden for os. ’Den Regenerative Leder’ er designet til at facilitere dette skifte i vores tænkning og tilstand.

Herunder kan du se hvilke overordnede elementer uddannelsen består af:


Naturen

Naturen er vores primære læremester inden for regenerativ ledelse, og derfor foregår størstedelen af uddannelsen selvfølgelig udenfor i smukke naturområder. Her vil du blive guidet til at (gen)etablere en dybere forbindelse med naturen via forskellige øvelser og nærværs-praksisser. Du vil også lære om og blive inspireret af hvordan naturen f.eks.:

– Samarbejder og organiserer sig
– Opererer med individuel og fælles formålsbestemmelse
– Skaber resiliente og agile organismer og systemer
– Er i konstant flow med cyklusser og rytmer


Væren

Din indre tilstand og kvaliteten af din væren og bevidsthed er essensen i dit regenerative lederskab. Den tilstand du er i styrer din tænkning, måden du møder og anskuer verden på og dine handlinger. En rød tråd igennem uddannelsen er derfor viden om og erfaring med hvordan du kan sætte dig selv i den mest ressourcestærke tilstand. Du vil bl.a. få erfaring med:

– Forskellige nærværs-praksisser, herunder naturbaseret mindfulness
– Hvordan naturen kan hjælpe dig til at balancere din indre tilstand
– Hvordan du holder fokus på det vigtigste, også under travlhed og forandringer
– Hvor transformerende det er, at etablere en daglig egen-praksis


Tænkning

Du vil lære at forstå verden systemisk og tænke i helheder, relationer og cirkulære sammenhænge, som er en afgørende forudsætning for at skabe en organisation, som er regenerativ indadtil og udadtil. I løbet af uddannelsen vil du bl.a. lære at:

– Tænke systemisk
– Forstå hvordan levende systemer opererer


Handling

Når du har fået lagt dit fundament, så retter vi fokus på at integrere din nye viden og indsigter i din ledelse og organisation. Til dette får du hjælp og sparring fra undervisere, eksterne eksperter og resten af dit hold. Eksempler på fokusområder kan være:

– Virksomhedskultur – formål, værdier og adfærd
– Beslutningsprotokoller og organisering
– Produkter og ydelser
– Relationer til interessenter og samarbejdspartnere

Dine undervisere på uddannelsen

Glæd dig til snart at se dine øvrige dygtige undervisere på uddannelsen


Tina Gliese, Direktør I Center For Regenerativ Ledelse

Tina Gliese
Tina er stifter af uddannelsen Den Regenerative Leder. Hun er cand.tecn.soc (miljøplanlægger) og har 15 års erfaring med at lede og faciliteret bæredygtige projekter og forandringsprocesser. Hun har 20 års erfaring med meditation og er uddannet instruktør i naturbaseret mindfulness. Derudover er hun nørd inden for systemisk tænkning og naturens intelligens.

Tina er primær underviser og facilitator på uddannelsen, og underviser bl.a. i regenerative principper, systemisk tænkning, mindfulness og naturforbindelse. 


Sissel Lea Nielsen

Sissel Lea Nielsen
Sissel er antropolog, tidligere leder og arbejder med systemisk organisations- og ledelsesudvikling. Sissel er optaget af at genskabe menneskers forbindelse til naturen, sig selv og hinanden og faciliterer workshops for organisationer og virksomheder i naturen. Sissel er uddannet naturterapeutisk mindfulness instruktør og stifter af JORDNÆR, hvor hun underviser i naturbaseret mindfulness.

Sissel underviser i mindfulness og naturforbindelse.


Annemarie Meisling

Annemarie Meisling
Annemarie har drevet bæredygtige transformationer i den private sektor, der bl.a. har bidraget til, at den globale bioscience-virksomhed Chr. Hansen flere år har rangeret i toppen af verdens mest bæredygtige virksomheder. Hun har ekspertise inden for formålsdrevet og regenerativ ledelse. Hun har bl.a. arbejdet hos Novo Nordisk, COWI, Verdensbanken og Dansk Industri. I dag er hun Senior Director i Corporate Affairs, ESG & Sustainability hos Chr. Hansen samt en efterspurgt Key note speaker og strategisk rådgiver. Annemarie er særligt optaget af at udvikle stærke teams, som skaber den nødvendige organisatoriske udvikling samtidig med at medarbejdernes trivsel er i højsædet.

Annemarie underviser i selvledende organisationer samt deler ud af sin erfaring med hvordan forskellige arbejdscyklusser kan øge medarbejdernes trivsel og produktivitet.


Din Van Helden

Din Van Helden
Din hjælper individer og teams med at vokse og udvikle sig via autentiske relationer til sig selv, til andre og til omverdenen. Hendes arbejde er forankret i organisatorisk læring, naturforbindelse og systemisk tænkning. Din guider bl.a. organisationer og ledere på solo-ture i naturen (’Nature Quests’). Hun er grundlægger af ’OD for life’ (Organizational Development for life), programleder på Bio-Leadership Fellowship og grundlægger af virksomheden Grounding. Din er desuden elev af den anerkendte Qigong mester, forfatter og miljøekspert mv. John P. Milton.

Din følger deltagerne på uddannelsen online og støtter og vejleder løbende ift. integrering af de regenerative principper i praksis.


Andres Roberts

Andres Roberts
Andres’ er founding partner i The Bio-Leadership Project, en bevægelse, som har til formål at transformere ledelse og menneskeskabte systemer ved at arbejde med naturen. Han er også co-founder af Way of Nature UK, hvor han guider transformerende solo-ture i naturen. Han kombinerer en systemisk tilgang til læring og innovation, principper fra oprindelige kulturer med en dyb omsorg og respekt for det at lære med og som en del af naturen. I dag arbejder han med organisationer som Patagonia, Natura & Co, the Environmental Funders, Aviva Investors og andre, som arbejder for en bæredygtig fremtid for alle.

Andres’ vil lede en halv dags online workshop om det at navigere i en kompleks, presset og foranderlig verden. Han vil bl.a. guide deltagerne igennem en udforskning af, hvordan vi individuelt og kollektivt kan styrke vores resiliens med udgangspunkt i naturens visdom.


Tilmelding og pris

Den Regenerative Leder er en transformativ uddannelse for ledere, som ønsker at gå forrest og vise vejen til hvordan vi kan lede og organisere på måder, hvor vi får livet i og omkring os til at blomstre samtidig med at vi skaber en mere robust og agil organisation.

Dette indebærer, at du som deltager er åben for at se dig selv, din organisation og omverdenen med nye friske øjne og også har lyst til at etablere en daglig nærværs-praksis.

Før du bliver endeligt optaget på uddannelsen har du en uforpligtende samtale med Tina Gliese, hvor I sammen finder ud af om du og Den Regenerative Leder er et match.

Din investering i at transformere dig selv og dit lederskab er:

49.000 kr. ekskl. moms.

Det er muligt efter aftale at betale i rater.


Du er tilmeldt uddannelsen, når vi har modtaget din indbetaling. Du kan omkostningsfrit annullere din tilmelding til uddannelsen op til 60 dage før start på modul 1. Herefter er din tilmelding bindende.

”Tina er en fantastisk underviser, som formår at skabe et nærværende rum for hele gruppen og guide deltagerne til en direkte oplevelse af naturens principper og intelligens.”

Frida Setterberg, Head of Studio Designit Copenhagen


Kontakt os for uforpligtende samtale.
mail@centerforregenerativledelse.dk
Telefon 60 60 90 40

Back To Top